Léto s Mountfieldem HK X

Stejně jako během uplynulých let, také léto 2024 je spojeno s fotografickou soutěží Mountfieldu HK. Její pravidla zůstávají totožná jako v minulém roce, veškeré informace naleznete v samostatném článku. Ukažte nám, jak trávíte léto v hradeckých barvách, a jedna z deseti zajímavých cen může být vaše.

Pošlete nám fotku s motivem Mountfieldu HK a ta bude následně zveřejněna na klubovém Facebooku. Fanoušci pomocí "lajků" rozhodnou o deseti nejlepších snímcích, pět nejúspěšnějších se pak dostane do velkého finále, ve kterém rozhodne o konečném pořadí na předních příčkách kabina A-týmu.

A jaké ceny jsou pro vás připraveny?

  • Cena za 1. místo: Dres hráče A-týmu Mountfieldu HK s podpisem
  • Cena za 2. místo: Hokejka hráče A-týmu s podpisem
  • Cena za 3. místo: Poukázka do restaurace Pivovarské Domy v hodnotě 1000 KČ
  • Cena za 4.-5. místo: Poukázka na zboží z fanshopu Mountfieldu HK v hodnotě 500 KČ
  • Cena za 6.-7. místo: Kšiltovka Mountfieldu HK
  • Cena za 8.-10. místo: Puk s podpisem hráče

Soutěž Léto s Mountfieldem HK X trvá do sobotu 31. srpna 2024 22:00, zapojit se do ní můžete výhradně skrze formulář níže. Připojit musíte vaše jméno, kontaktní údaje a krátký popis fotky (kde byla pořízena apod.). Jakékoliv dotazy týkající se soutěže směřujte prosím na redakce@mountfieldhk.cz.

(max. 7 MB)

Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“)

I. Obecná ustanovení:

Pořadatel:
Mountfield HK, a.s.
Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové
IČO: 01916441 DIČ: CZ 01916441, (dále jen “Pořadatel”)
vyhlašuje soutěž „Léto s Mountfieldem HK“ (dále jen “Soutěž”).

II. Doba trvání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook a Instagram v termínu od 24. 6. 2024 do 31. 8. 2024 22:00.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

III. Účast v soutěži:

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.
Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

IV. Mechanika soutěže:

Účast v Soutěži je možná po splnění podmínek a po zaslání fotografie z letního období skrze příslušný formulář na www.mountfieldhk.cz/soutez.asp
Každý Soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.
Zasláním fotografie Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící dále tímto umožňuje Pořadateli a Organizátorovi zveřejnit fotografii na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter aj.), webové stránce Pořadatele a v rámci propagace soutěže a materiálů s tím spojených.

V. Výhra:

Cena za 1. místo: Dres hráče A-týmu Mountfieldu HK s podpisem
Cena za 2. místo: Hokejka hráče A-týmu s podpisem
Cena za 3. místo: Poukázka do restaurace Pivovarské Domy v hodnotě 1000 KČ
Cena za 4.-5. místo: Poukázka na zboží z fanshopu Mountfieldu HK v hodnotě 500 KČ
Cena za 6.-7. místo: Kšiltovka Mountfieldu HK
Cena za 8.-10. místo: Puk s podpisem hráče

VI. Výherci:

Výhercem se stává Soutěžící, jehož fotografie bude s množstvím udělených „Like“ na facebových stránkách Mountfield HK (https://www.facebook.com/MountfieldHK) na prvních patnácti pozicích ze soutěžních fotek, a bude vybrána a označena jako nejlepší, a to členy A-mužstva hokejového klubu Mountfield HK. Výherci budou oznámeni do 2 týdnů od skončení soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžící v případě podezření na porušení pravidel a to bez nároku na kompenzaci.
Ze Soutěže může být vyloučen také Soutěžící, jehož fotografie, jeho chování, či komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele.
Výherci budou po skončení Soutěže kontaktováni prostřednictvím e-mailu, který zadali do formuláře při zapojení do Soutěže.
Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.

VII. Souhlas s použitím fotografie

Autor fotografie uděluje souhlas společnosti Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226. (dále jen „Správce“), aby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku s použitím jeho autorského díla - jím nahrané fotografie pro účely propagace hokejového klubu Mountfield HK ve všech komunikačních prostředcích na dobu neurčitou bez nároku na odměnu za užití. Autor současně bere na vědomí, že do budoucna může vzít svůj souhlas zpět písemným prohlášením učiněným na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu: gdpr@mountfieldhk.cz.

VIII. Souhlas s užitím podobizny

Autor fotografie prohlašuje, že osoby zachycené na fotografii udělují, každá samostatně, a) souhlas společnosti Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226. (dále jen „Správce“), aby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku zachytila jejich podobiznu anebo hlasový záznam, a aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto jejich osobní údaje (dále jen „OÚ“): ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, podobizna a b) souhlasí s užitím obrazového snímku s podobiznou své osoby a osob zachycených na fotografii (případně u osob nezletilých jejich zákonný zástupce) ve smyslu ust. § 84-90 obč. zák. pro účely propagace hokejového klubu Mountfield HK ve všech komunikačních prostředcích na dobu neurčitou. Osoba současně bere na vědomí, že do budoucna může vzít svůj souhlas zpět písemným prohlášením učiněným na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu: gdpr@mountfieldhk.cz.

IX. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.mountfieldhk.cz/soutez.asp. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně výher či mechaniky Soutěže.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla.
Společnost Facebook Inc. ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se Soutěží včetně a bez omezení, publicitu či správu Soutěže.
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností Facebook, resp. Instagram.