Mountfield HK 

čtvrtek 24.8.2017 v 17:00Mountfield HK
TPS Turku

TPS Turku


Prodej vstupenek on-line

Návštěvní řád Arény Hradec Králové

1. Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem Arény Hradec Králové (dále jen „ZS“). Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do ZS.

2. Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

3. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

4. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor arény a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

5. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v ZS pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

6. Při vstupu do ZS se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř ZS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.

7. Ve všech prostorách ZS platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

8. Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

9. Pro návštěvníky platí zákaz vnášet alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky do objektu ZS. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má do prostor ZS zákaz vstupu.

10. Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.

11. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.

12. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

13. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách objektu bez předběžného souhlasu provozovatele a udělení k tomu určené akreditace.

14. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.

15. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v ZS.

16. Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.

17. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

18. Je povinností zjištěné závady na zařízení ZS, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.

19. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.

20. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat na vrátnici nebo pořadatelské službě, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

21. Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

22. Po skončení utkání A-týmu mužů bude dětem a mládeži do 15 let na pokyn pořadatelské služby umožněn vstup k vnějšku hrazení ledové plochy a případně hráčskou lavici (střídačku) domácích k poděkování hráčům. Přístup bude umožněn od sektorů S a N, přičemž návštěvníkům není dovoleno lézt na hrazení ledové plochy a vstupovat na ledovou plochu. Při tomto pobytu v prostoru u ledové plochy jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům. Doprovázející osoby mají povinnost dohledu a nesou odpovědnost za jednání jimi doprovázené osoby v uvedeném prostoru. Pořadatelská služba je oprávněna kdykoli omezit nebo zrušit možnost přístupu k ledové ploše.

23. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

24. Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

25. V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi nebude zároveň umožněn vstup na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Hradec Králové.

Vydal 26. září 2013 a editoval 17. ledna 2017 Mountfield HK, a.s.

 
Stadion
Servis
Facebook
Twitter
Mountfield HK, a.s. Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové
(Ukázat na mapě)
Telefon: 495 512 202
Mobil: 731 501 927
Fax: 495 512 202
E-mail: sekretariat@mountfieldhk.cz
Web: www.mountfieldhk.cz

Spřátelené kluby

FC Hradec Králové Hradecké Lvice