Podpoř Lvy videovzkazem

Za normálních okolností na tribunách fandíte, hráče podporujete, motivujete. Jenže letošní sezóna tyhle důležité prvky postrádá. Kluci vaši podporu ale potřebují cítit a nejlépe i vidět a slyšet. Natočte jim proto videovzkaz, který zamíří přímo do kabiny a možná i do magazínu, na kostku nebo sociální sítě klubu. Jestli půjde o motivační vzkaz pro celý tým nebo jednotlivce, fandění nebo přání, je na vás – fantazii se meze nekladou. Nejde přitom o kvalitu zpracování, ale nápaditost a originalitu.

Stačí video natočit na mobilní telefon, jít na stránku www.mountfieldhk.cz/vzkaz, vyplnit pár kontaktních údajů, přiložit video (do 25 MB přímo skrze systém / nad 25 MB prostřednictvím online úložiště typu uschovna.cz – v takovém případě vložte do popisu odkaz ke stažení) a to už letí rovnou k nám. A-tým se za to fanouškům odvděčí poctivou hrou a také zajímavými hodnotnými cenami.

Aktivita trvá až do posledního zápasu Mountfieldu HK v této sezóně, během této doby můžete videa posílat, a to i opakovaně. Pro odeslání videa je nutné využít formulář, který naleznete níže. Připojit musíte Vaše jméno, kontaktní údaje a krátký popis videa. Jakékoliv dotazy týkající se této aktivity směřujte prosím na redakce@mountfieldhk.cz.

A jaké ceny jsou pro vás připraveny?

  • Hraná hokejka přímo v play off podepsaná celým A-týmem
  • Hra NHL21 na PS4 nebo Xbox
  • Podepsaný dres

Pojďte do toho s námi, vrchol sezóny je totiž tady!

(max. 25 MB)

Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“)

I. Obecná ustanovení:

Pořadatel:
Mountfield HK, a.s.
Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové
IČO: 01916441 DIČ: CZ 01916441, (dále jen “Pořadatel”)
vyhlašuje soutěž „Podpoř Lvy videovzkazem“ (dále jen “Soutěž”).

II. Doba trvání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky na sociálních sítích Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a webu mountfieldhk.cz v termínu od 9. 3. 2021 do 30. 4. 2021 23:59.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

III. Účast v soutěži:

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.
Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

IV. Mechanika soutěže:

Účast v Soutěži je možná po splnění podmínek a po zaslání videa skrze příslušný formulář na www.mountfieldhk.cz/soutez.asp
Každý Soutěžící může zaslat více videí.
Zasláním videa Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící dále tímto umožňuje Pořadateli a Organizátorovi zveřejnit video na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter aj.), webové stránce Pořadatele a v rámci propagace soutěže a materiálů s tím spojených.

V. Výhra:

Hraná hokejka přímo v play off podepsaná celým A-týmem
Hra NHL21 na PS4 nebo Xbox
Podepsaný dres

VI. Výherci:

Výhercem se stává Soutěžící, jehož video bude členy A-tým hokejového klubu Mountfield HK vybráno a označeno jako neoriginálnější. Výherci budou oznámeni do 2 týdnů od skončení soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžící v případě podezření na porušení pravidel a to bez nároku na kompenzaci.
Ze Soutěže může být vyloučen také Soutěžící, jehož video, jeho chování, či komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele.
Výherci budou po skončení Soutěže kontaktováni prostřednictvím e-mailu, který zadali do formuláře při zapojení do Soutěže.
Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.

VII. Souhlas s použitím videa

Autor videa uděluje souhlas společnosti Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226. (dále jen „Správce“), aby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku s použitím jeho autorského díla - jím nahraného videa pro účely propagace hokejového klubu Mountfield HK ve všech komunikačních prostředcích na dobu neurčitou bez nároku na odměnu za užití. Autor současně bere na vědomí, že do budoucna může vzít svůj souhlas zpět písemným prohlášením učiněným na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu: gdpr@mountfieldhk.cz.

VIII. Souhlas s užitím podobizny

Autor videa prohlašuje, že osoby zachycené na videu udělují, každá samostatně, a) souhlas společnosti Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226. (dále jen „Správce“), aby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku zachytila jejich podobiznu, video záznam anebo hlasový záznam, a aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto jejich osobní údaje (dále jen „OÚ“): ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, podobizna a b) souhlasí s užitím video snímku s podobiznou své osoby a osob zachycených na videu (případně u osob nezletilých jejich zákonný zástupce) ve smyslu ust. § 84-90 obč. zák. pro účely propagace hokejového klubu Mountfield HK ve všech komunikačních prostředcích na dobu neurčitou. Osoba současně bere na vědomí, že do budoucna může vzít svůj souhlas zpět písemným prohlášením učiněným na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu: gdpr@mountfieldhk.cz.

IX. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.mountfieldhk.cz/soutez.asp. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně výher či mechaniky Soutěže.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla.
Společnost Facebook Inc. ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se Soutěží včetně a bez omezení, publicitu či správu Soutěže.
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností Facebook, resp. Instagram.