Press akreditaceakreditaci pro TV vyřizuje společnost BPA

Pravidla akreditace Mountfield HK pro sezonu 2023/24

I. Výklad pojmů
Pro účely těchto akreditačních podmínek se rozumí:
1. „Akreditace“ je oprávnění, které podle těchto pravidel akreditace umožňuje vstup do pořadatelem vyhrazených prostor ČPP Arény Hradec Králové k pořízení písemného zpravodajství za účelem jeho šíření v periodickém tisku v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen Tiskový zákon).
2. „Akreditační průkaz“ je tzv. PRESS karta, dokládající udělení akreditace oprávněnému uchazeči. Každá akreditovaná osoba má nárok na obdržení jednoho akreditačního průkazu, který je nepřenosný.
3. „Akreditovanou osobou“ je oprávněný uchazeč, jenž je držitelem platného akreditačního průkazu uděleného v souladu s těmito pravidly akreditace.
4. „Oprávněným uchazečem“ je osoba oprávněná k vydávání periodického tisku podle tiskového zákona.
5. „Publikováním“ se rozumí šíření zpravodajství či komentářů o utkáních nebo soutěžích v periodickém, neperiodickém tisku a na zpravodajských webových portálech.
6. „Utkáním“ se rozumí každé hokejové přípravné utkání, utkání Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali Česká play-off nebo Baráže o Tipsport extraligu. Pro potřeby těchto pravidel akreditace se utkáním také rozumí veškeré dění v ČPP Aréně v období dvě hodiny před úvodním vhazováním a jednu hodinu po skončení utkání.
7. „Tiskovou konferencí“ se rozumí oficiální tisková konference pořádaná v souvislosti s utkáním.
8. „Pozápasovými rozhovory“ se rozumí poskytování ohlasů a vyjádření účastníků utkání (zejména hráči, trenéři).

II. Rozsah působnosti Pravidel akreditace
1. Tato pravidla akreditace se vztahují na tyto domácí zápasy hrané v ČPP Aréně: přípravná utkání a utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2023/24 včetně Generali Česká play-off nebo Baráže o Tipsport extraligu.

III. Práva a povinnosti akreditovaných osob
1. Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z utkání, tiskové konference a pozápasových rozhovorů.
2. V rámci akreditace jsou ke vstupu do pořadatelem vyhrazených prostor ČPP Arény či jinak souvisejících prostor klubu Mountfield HK oprávněny pouze ty akreditované osoby, v jejichž náplni práce je publikování, případně fotografování (dále jen „Akreditovaní novináři“).
3. Akreditovaní novináři a fotografové jsou povinni prokázat se pořadateli utkání, případně zástupci klubu Mountfield HK, platným akreditačním průkazem vydaným klubem Mountfield HK; BPA sport marketing, a.s.. Je jim zakázáno mít na sobě výrazné klubové oblečení (hokejový dres, šála apod.).
4. Akreditovaní novináři s označením „PRESS A“ mají nárok využít přednostní právo na místo na press tribuně.
5. Akreditovaní novináři s označením „PRESS B“ mají nárok využít místo na press tribuně v případě, že nedojde k zaplnění míst novináři s „PRESS A“.
6. Akreditovaní fotografové „FOTO“ mají nárok využít míst u ledové plochy a míst určených pro fotografy na tribuně (do naplnění kapacity těchto míst).
7. Akreditovaní novináři a fotografové jsou oprávněni k přístupu pouze do zón uvedených na Akreditaci.
8. Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor ČPP Arény a po celou dobu zdržování se v prostorech haly a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů nebo oprávněných pracovníků klubu Mountfield HK.
9. Zpravodajství či komentář z utkání, tiskové konference či pozápasových rozhovorů, nebo jakákoliv jeho část, pořízené akreditovanou osobou smí být použit pouze publikováním v periodickém tisku, na zpravodajském webovém serveru nebo v rozhlasovém vysílání takovéto akreditované osoby.
10. Akreditované osoby nejsou oprávněny bez souhlasu společnosti BPA sport marketing, a.s. pořizovat ani publikovat jakékoliv video záznamy z utkání, z ČPP Arény v průběhu utkání. Pořadatel utkání je oprávněn odepřít akreditované osobě vstup do ČPP Arény, pokud bude vybavena technikou, která neslouží výhradně k jeho práci, tedy k pořízení audio záznamů rozhovorů či statických snímků.
11. Na základě akreditace je akreditovaná osoba oprávněna pořizovat rozhovory s hráči, trenéry nebo jinými činovníky klubu Mountfield HK v prostorách ČPP Arény.
12. Akreditovaný novinář (redaktor) se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název klubu Mountfield HK. Při nerespektování tohoto pravidla si klub vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.
13. V rámci publikování Utkání je Akreditovaná osoba povinna používat oficiální názvy soutěže (případně loga soutěže), v rámci které se utkání koná, a oficiální názvy jednotlivých klubů, a to pro příslušnou soutěž nebo klub, vždy alespoň jednou v každém zpravodajství nebo komentáři.

IV. Udělení akreditace
1. Celosezonní akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.mountfieldhk.cz/press_akreditace.asp (nebo v krajním případě žádosti doručené na e-mail akreditace@mountfieldhk.cz)
2. Jednorázová akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.mountfieldhk.cz/press_akreditace.asp (nebo v krajním případě žádosti doručené na e-mail akreditace@mountfieldhk.cz), a to nejpozději do 10:00 hodin v den konání utkání.
3. V žádosti o akreditaci je oprávněný uchazeč povinen uvést název zastupovaného média, telefonický kontakt na redakci, jméno, příjmení, telefon, e-mail redaktora a typ akreditace (píšící / rozhlas / foto / TV / statistiky).
4. Akreditace jsou vydávány v maximálním počtu:
a. 1 ks pro píšící novináře na redakci (lze po oboustranné dohodě navýšit)
b. 1 ks pro fotografa na redakci (lze po oboustranné dohodě navýšit)
c. 1 ks pro pracovníky rozhlasových stanic (netýká se rozhlasových stanic smluvně vázaných s klubem Mountfield HK)
5. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
6. Akreditovaný fotograf musí být při vstupu do ČPP Arény vybaven oficiální fotografickou vestou, se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy. Každý fotograf je povinen si tuto vestu obléci. O foto vestu lze požádat s předstihem na mailu akreditace@mountfieldhk.cz spolu se žádostí o akreditaci. Vestu je nutné po utkání vrátit na vrátnici ČPP Arény.
7. Z důvodu omezené kapacity míst pro pracovníky sdělovacích prostředků, zejména při udělování celosezonních akreditací, jsou upřednostněni pracovníci sdělovacích prostředků s celostátní působností a dále pak pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou v obchodním vztahu s Mountfield HK a pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou oficiálními partnery Tipsport extraligy ledního hokeje.
8. Akreditace jsou k vyzvednutí 90 minut před začátkem utkání u VIP vchodu ČPP Arény.
9. Akreditace bude zájemci vydána po předložení platného novinářského průkazu, případně po oboustranné dohodě se zástupcem klubu Mountfield HK.
10. Akreditace nejsou udělovány amatérským či hobby redaktorům a fotografům.

V. Udělení akreditace pro televizní média
1. Akreditace pro televizní média řeší a vystavuje výhradně BPA sport marketing, a.s., a to nejen pro celorepublikové, ale i pro regionální televize.
2. Udělení akreditace je podmíněno úhradou akreditačního poplatku a podpisem akreditačních podmínek ošetřujících uvádění oficiálního názvu soutěže i klubů během každého zpravodajství.
3. Výhradní právo BPA sport marketing a.s. na udílení akreditací novinářům televizních společností je ošetřeno ve smlouvě APK LH × BPA sport marketing a.s.

VI. Následky porušení akreditačních podmínek
1. V případě závažného porušení těchto pravidel akreditace a povinností z nich vyplývajících je Mountfield HK oprávněn jednostranně zrušit udělenou akreditaci a odebrat akreditační průkaz. Zrušením akreditace ze strany Mountfield HK veškerá práva akreditovaného novináře zanikají.
2. V případě méně závažného porušení těchto pravidel akreditace je Mountfield HK, případně pořadatel utkání, oprávněn požadovat okamžité zjednání nápravy, a v případě, že ke zjednání nápravy nedojde nebo v případě opakovaného porušení těchto pravidel akreditace, je oprávněn akreditovaného novináře vykázat z ČPP Arény a prostor Mountfield HK a odepřít mu přístup na utkání, tiskovou konferenci či pozápasové rozhovory.

VII. Zpracování osobních údajů
Žadatel o akreditaci prohlašuje, že uděluje souhlas společnosti Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 3226. (dále jen „Správce“), aby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto jeho osobní údaje (dále jen „OÚ“): ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“): jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název média a telefon na médium na dobu neurčitou. Osoba současně bere na vědomí, že do budoucna může vzít svůj souhlas zpět písemným prohlášením učiněným na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu: gdpr@mountfieldhk.cz.

VIII. Další ujednání
1. Akreditace ze sezony 2022/23 nezůstávají v platnosti a je nutné zažádat o Akreditaci novou (výjimkou jsou přípravné zápasy konané před startem Tipsport extraligy – 17. září 2023).
2. Akreditace ani práva z ní vyplývající nejsou převoditelná na třetí osobu.
3. Celosezonní akreditace jsou platné na všechna hokejová přípravná utkání, utkání Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali Česká play-off nebo Baráže o Tipsport extraligu.
4. Jednorázové akreditace jsou platné na konkrétní hokejové přípravné utkání, utkání Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play-off nebo Baráže o Tipsport extraligu.
5. Na základě žádosti klubu Mountfield HK je akreditovaná osoba povinna dodat klubu Mountfield HK přepis textu nebo zvukový záznam vysílání utkání, tiskové konference nebo pozápasových rozhovorů.
6. Klub Mountfield HK si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.
7. Vstup do ČPP Arény je Akreditovaným osobám umožněn skrze VIP vchod ČPP Arény.
8. Jednorázové akreditace je nutné po skončení utkání vrátit na vrátnici ČPP Arény.
9. Klub si vyhrazuje právo změnit pravidla pro vstup akreditovaných osob do ČPP Arény, zejména v souvislosti s mimořádnými situacemi.
10. Jakékoliv dotazy týkající se akreditací směřujte na e-mailovou adresu akreditace@mountfieldhk.cz