Press akreditace


akreditaci pro TV vyřizuje společnost BPA

Pravidla akreditace Mountfield HK pro sezónu 2019/20

I. Výklad pojmů
Pro účely těchto akreditačních podmínek se rozumí:
1. „Akreditace“ je oprávnění, které podle těchto pravidel akreditace umožňuje vstup do pořadatelem vyhrazených prostor ČPP Arény Hradec Králové k pořízení písemného zpravodajství za účelem jeho šíření v periodickém tisku v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen Tiskový zákon).
2. „Akreditační průkaz“ je tzv. PRESS karta, dokládající udělení akreditace oprávněnému uchazeči. Každá akreditovaná osoba má nárok na obdržení jednoho akreditačního průkazu, který je nepřenosný.
3. „Akreditovanou osobou“ je oprávněný uchazeč, jenž je držitelem platného akreditačního průkazu uděleného v souladu s těmito pravidly akreditace.
4. „Oprávněným uchazečem“ je osoba oprávněná k vydávání periodického tisku podle tiskového zákona.
5. „Publikováním“ se rozumí šíření zpravodajství či komentářů o utkáních nebo soutěžích v periodickém, neperiodickém tisku a na zpravodajských webových portálech.
6. „Tiskovou konferencí“ se myslí oficiální tisková konference pořádaná v souvislosti s utkáním.
7. „Utkáním“ se rozumí každé hokejové přípravné utkání, utkání Champions Hockey League, Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play-off, Play-out Tipsport extraligy nebo Baráže o Tipsport extraligu. Pro potřeby těchto pravidel akreditace se utkáním také rozumí veškeré dění v ČPP Aréně v období dvě hodiny před úvodním vhazováním a jednu hodinu po skončení utkání.

II. Rozsah působnosti Pravidel akreditace
1. Tato pravidla akreditace se vztahují na tyto domácí zápasy: přípravná utkání, utkání Champions Hockey League a utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezóně 2019/20 včetně Generali play-off, či Play-out Tipsport extraligy nebo Baráže o Tipsport extraligu.

III. Práva a povinnosti akreditovaných osob
1. Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z utkání a tiskové konference bez omezení délky takového záznamu.
2. V rámci akreditace jsou ke vstupu do pořadatelem vyhrazených prostor ČPP Arény či jinak souvisejících prostor klubu Mountfield HK oprávněny pouze ty akreditované osoby, v jejichž náplni práce je publikování, případně fotografování (dále jen „Akreditovaní novináři“).
3. Akreditovaní novináři a fotografové jsou povinni prokázat se pořadateli utkání, případně zástupci klubu Mountfield HK, platným akreditačním průkazem vydaným klubem Mountfield HK nebo BPA sport marketing, a.s. Je jim zakázáno mít na sobě výrazné klubové oblečení (hokejový dres, šála apod.).
4. Akreditovaní novináři s označením „PRESS A“ mají nárok využít přednostní právo na místo na press tribuně.
5. Akreditovaní novináři s označením „PRESS B“ mají nárok využít místo na press tribuně v případě, že nedojde k zaplnění míst novináři s „PRESS A“.
6. Akreditovaní fotografové „FOTO“ mají nárok využít míst u ledové plochy a míst určených pro fotografy na tribuně, případně mezi střídačkami, pokud jim to označení zón na Akreditaci povoluje.
7. Akreditovaní novináři a fotografové jsou oprávněni k přístupu pouze do zón uvedených na Akreditaci.
8. Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor ČPP Arény a po celou dobu zdržování se v prostorech haly a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů nebo oprávněných pracovníků klubu Mountfield HK.
9. Zpravodajství či komentář z utkání či tiskové konference, nebo jakákoliv jeho část, pořízené akreditovanou osobou smí být použit pouze publikováním v periodickém tisku, na zpravodajském webovém serveru nebo v rozhlasovém vysílání takovéto akreditované osoby.
10. Akreditované osoby nejsou oprávněny bez souhlasu společnosti BPA sport marketing, a.s. pořizovat ani publikovat jakékoliv video záznam z utkání, z ČPP Arény v průběhu utkání či z tiskové konference. Pořadatel utkání je oprávněn odepřít akreditované osobě vstup do ČPP Arény, pokud bude vybavena technikou, která neslouží výhradně k jeho práci, tedy k pořízení audio záznamů rozhovorů či statických snímků.
11. Na základě akreditace je akreditovaná osoba oprávněna pořizovat rozhovory s hráči, trenéry nebo jinými činovníky klubu Mountfield HK v prostorách ČPP Arény.
12. Akreditovaný novinář (redaktor) se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název klubu Mountfield HK. Při nerespektování tohoto pravidla si klub vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.
13. V rámci publikování Utkání je Akreditovaná osoba povinna používat oficiální názvy soutěže, případně loga soutěže, v rámci které se utkání koná, a oficiální názvy jednotlivých klubů, a to pro příslušnou soutěž nebo klub vždy alespoň jednou v každém zpravodajství nebo komentáři.

IV. Udělení akreditace
1. Celosezónní akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.mountfieldhk.cz/press_akreditace.asp (nebo v krajním případě žádosti doručené na e-mail akreditace@mountfieldhk.cz)
2. Jednorázová akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.mountfieldhk.cz/press_akreditace.asp (nebo v krajním případě žádosti doručené na e-mail akreditace@mountfieldhk.cz), a to nejpozději do 10.00 hodin v den konání utkání.
3. V žádosti o akreditaci je oprávněný uchazeč povinen uvést název zastupovaného média, telefonický kontakt na redakci, jméno, příjmení, telefon, e-mail redaktora a typ akreditace (píšící / rozhlas / foto / TV).
4. Akreditace jsou vydávány v maximálním počtu:
a. 1 ks pro píšící novináře na redakci (lze po oboustranné dohodě navýšit)
b. 1 ks pro fotografa na redakci (lze pouze po oboustranné dohodě navýšit)
c. 1 ks pro pracovníky rozhlasových stanic (netýká se rozhlasových stanic smluvně vázaných s klubem Mountfield HK)
5. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
6. Akreditovaný fotograf musí být při vstupu do ČPP Arény vybaven vestou, se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy. Každý fotograf je povinen si tuto vestu obléci. O foto vestu lze požádat s předstihem na mailu akreditace@mountfieldhk.cz spolu se žádostí o akreditaci. Vestu je nutné po utkání vrátit na vrátnici ČPP Arény.
7. Z důvodu omezené kapacity míst pro pracovníky sdělovacích prostředků, zejména při udělování celosezónních akreditací, jsou upřednostněni pracovníci sdělovacích prostředků s celostátní působností a dále pak pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou v obchodním vztahu s Mountfield HK a pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou oficiálními partnery Tipsport extraligy ledního hokeje.
8. Akreditace jsou k vyzvednutí 90 minut před začátkem utkání u VIP vstupu ČPP Arény.
9. Akreditace bude zájemci vydána po předložení platného novinářského průkazu, případně po oboustranné dohodě se zástupcem klubu Mountfield HK.
10. Akreditace nejsou udělovány amatérským či hobby redaktorům a fotografům.

V. Udělení akreditace pro televizní média
1. Akreditace pro televizní média řeší a vystavuje výhradně BPA sport marketing, a.s., a to nejen pro celorepublikové, ale i pro regionální televize.
2. Udělení akreditace je podmíněno úhradou akreditačního poplatku a podpisem akreditačních podmínek ošetřujících uvádění oficiálního názvu soutěže i klubů během každého zpravodajství.
3. Výhradní právo BPA sport marketing a.s. na udílení akreditací novinářům televizních společností je ošetřeno ve smlouvě APK LH × BPA sport marketing a.s.

VI. Následky porušení akreditačních podmínek
1. V případě závažného porušení těchto pravidel akreditace a povinností z nich vyplývajících je Mountfield HK oprávněn jednostranně zrušit udělenou akreditaci a odebrat akreditační průkaz. Zrušením akreditace ze strany Mountfield HK veškerá práva akreditovaného novináře zanikají.
2. V případě méně závažného porušení těchto pravidel akreditace je Mountfield HK, případně pořadatel utkání, oprávněn požadovat okamžité zjednání nápravy, a v případě, že ke zjednání nápravy nedojde nebo v případě opakovaného porušení těchto pravidel akreditace, je oprávněn akreditovaného novináře vykázat z ČPP Arény a prostor Mountfield HK a odepřít mu přístup na utkání či tiskovou konferenci.

VII. Další ujednání
1. Akreditace ze sezóny 2017/18 nezůstávají v platnosti a je nutné je aktualizovat, resp. zažádat o Akreditaci novou.
2. Akreditace ani práva z ní vyplývající nejsou převoditelná na třetí osobu.
3. Celosezónní akreditace jsou platné na všechna hokejová přípravná utkání, utkání Champions Hockey League, Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play-off, Play-out Tipsport extraligy nebo Baráže o Tipsport extraligu.
4. Jednorázové akreditace jsou platné na konkrétní hokejové přípravné utkání, utkání Champions Hockey League, Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play-off, Play-out Tipsport extraligy nebo Baráže o Tipsport extraligu.
5. Na základě žádosti klubu Mountfield HK je akreditovaná osoba povinna dodat klubu Mountfield HK přepis textu nebo zvukový záznam vysílání utkání nebo tiskové konference.
6. Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.
7. Vstup do ČPP Arény je Akreditovaným osobám umožněn skrze VIP vstup ČPP Arény.
8. Jakékoliv dotazy týkající se akreditací směřujte na e-mailovou adresu akreditace@mountfieldhk.cz